Statik Proje Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir mimari proje; zemin ve temel etüt standartlarına uygun olarak, mevzuatta bildirilen ve inşaat mühendisleri tarafından tasarlanan ölçekler doğrultusunda hazırlanır. Yapılması planlanan projenin büyüklüğüne ve özelliklerine göre de şekillenir.  Yapının betonarme, yığma ya da çelik olma durumuna göre binanın taşıyıcı sistemlerinin ne şekilde yapılacağını gösteren, bodrum kat da dahil olmak üzere tüm kat ve çatı planları, iskele sistemi ile bunların kesitleri ve detaylarını içeren planlama ve hesap işlemlerine Statik Proje denir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de paylaştığı bilgilere göre;

Üzerinde inşaat yapılması planlanan zeminin yeraltı dinamik esneklik direnişleri ve yer dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fiziki özelliklerini belirleyen çalışmalar, ölçme ve değerlendirme işlemleri jeofizik mühendislerince,

Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği ve laboratuvar deneylerini kapsayan; zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fiziki ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,

Bu yazı ilginizi çekebilir

Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplarının yapılması, bu gibi çalışmaların inşaat ve jeoloji mühendislerince yönetilmesi istenmektedir. Dahası, tüm çalışmaların mühendislik hizmetleri standartlarına ve de Bakanlıkça belirlenen Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslara Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatına uygun olması gerekmektedir. Hazırlanan ve parselin bulunduğu bölge üzerine yapılacak yapı ve zeminin durumuna göre, birden fazla mühendislik disiplinine ilişkin çalışmayı gerektirmesi durumunda, bu mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce hazırlanıp birlikte imzalanan belgeye Statik Proje adı verilmiştir.

Statik Proje Nasıl Hazırlanır?

Statik Proje kapsamlı bir hazırlık gerektirir.  Mimari proje ile uyumlu olabilmesi için proje ölçeklerinin yapı boyutları göz önünde bulundurularak hazırlanmasına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca kat planlarının da detaylı şekilde mimari proje kapsamında ele alınması ve apartman boşlukları, asansör kalınlıkları gibi hususların da Statik Projede yer alması beklenir.

Büyük yapıların haricinde hazırlanan Statik Projeler için 1/50 ölçeğinin kullanılması ve kalıp planı üzerindeki poz numaraları, kotlarının belirtilmesi de gereklilikler arasında yer alır. Dahası merpen detayları 1/20 ölçeği ile ayrı planda gösterilmeli, tesisat boşlukları ve baca delikleri, paftaların cinsleri ve inşaat sırasında uyulması zorunlu olan kuralların tamamı da Statik Proje kapsamında yazılmalıdır.

Bunları da beğenebilirsin