Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı Var Mı?

Hayatın sürpriz risklerine karşı kendinizi ve sevdiğiniz insanları teminat altına almak için hayat sigortalarında uygulanan vergi avantajlarını yazımızda okuyabilirsiniz.

Ücretli Çalışanlar için Vergi İndirimi

Çalışan; birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğin primlerin %50’sini, ölüm, kaza gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediği primlerin hepsini vergi indiriminde kullanabilir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3. maddesinde detaylar belirtilmiştir.
Bu indirime konu olacak prim tutarının belirlenmesinde, işvereninizin size hizmetiniz karşılığında ödediği aylık maaş, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı baz alınıyor.
Serbest Meslek Sahipleri için Vergi İndirimi
Serbest meslekte de birikimli hayat sigortası poliçelerinin %50’si vergi indiriminde kullanılabilir. Ölüm, kaza gibi diğer durumlarda ise yıllık gelirin %15’i vergi indiriminde kullanılabilir.

Geri Ödemelerde Vergi Uygulaması

Maliye Bakanlığı 23/10/2012 tarihli GVK-85 sayılı sirkülerince, 07/10/2001 tarihinden sonra akdedilmiş Birikimli Hayat Sigortalarında yapılacak geri ödemelerde uygulanacak vergi stopaj oranları belirtilmiştir.
Zorunlu vergi stopaj oranlarına dair kanun ve yönetmeliklerde şunlar yazıyor:
29/08/2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olmak üzere Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;
a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen gelir tutarları üzerinden %15,
b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen gelir tutarları üzerinden %10 uygulanacaktır.

07/10/2001 tarihi öncesi akdedilmiş Hayat Sigorta Poliçelerinde yapılacak geri ödemeler, o dönemde geçerli olan Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine tabidir. Bunun yanı sıra, tek primli Yıllık Gelir Sigortalarında yapılacak Yıllık Gelir Ödemeleri, vergiden muaf tutuluyor.

Stopajın birikim primleri üzerinden değil kar payı tutarları üzerinden yapıldığı geri ödeme uygulamasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. Maddesinin 1.Fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendine göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve stopaja tabi tutulan gelirlerin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmiyor.

Limited ve Anonim Şirketler için Vergi Avantajı

Anonim Şirket olarak yapılanmanın Limited Şirketlere kıyasla, hem kamusal borçlara yönelik sorumluluk hem de ortaklık haklarının satılması esnasında ortaya çıkabilecek vergi yükleri açısından önemli avantajları bulunmaktadır. Bu tarz düzenlemelerin gerekçelerine bakıldığında, özellikle limited şirketlerin daha kurumsal bir yapı içine girmesini sağlamak ve bu alanda anonim ortaklık olarak şirketleşmeyi teşvik etmek amacında olunduğu görülmektedir.

Bunları da beğenebilirsin